23.03.2018

 

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Свиленград към ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” - Хасково. 60.33 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Свиленград, ГД „АР” при ОД „Земеделие” – Хасково 71.00 KB
ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител ОД „Земеделие” – Хасково със седалище и адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 5, заявление за участие и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС. 27.50 KB
О Б Я В А На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Димитровград обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Симеоновград, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017г . 147.93 KB
Заповеди на основание чл.3, ал.4 от устройствения правилник на Областна дирекция "Земеделие" и чл. 37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи(ППЗСПЗЗ) за земилищата в община Ивайловград. 10.59 MB
Заповеди на основание чл.3, ал.4 от устройствения правилник на Областна дирекция "Земеделие" и чл. 37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи(ППЗСПЗЗ) за земилищата в община Хасково. 7.23 MB
Заповеди на основание чл.3, ал.4 от устройствения правилник на Областна дирекция "Земеделие" и чл. 37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи(ППЗСПЗЗ) за земилищата в община Димитровград 5.69 MB
О Б Я В А На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Димитровград обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Димитровград, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017г . 143.35 KB
ЗАПОВЕД № 74 Хасково, 14.06.2016 год. На основание чл.47ж, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка със заповед № РД 46-268/ 17.03.2016 год. На Министъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ, бр.29 от 12.04.2016 год. Откривам процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Хасково, за стопанската 2016/ 2017 год. за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от пет стопански години, съгласно приложения списък с имоти от ДПФ, и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 493.54 KB
Oбява до заинтересованите лица и общественост с Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за язовир „Тракиец“, публична държавна собственост, включен в активите на МЗХ за изготвяне на работен проект - инвестиционно предложение „Язовир „Тракиец“ – работен проект за ремонтно възстановителни работи” с възложител МЗХ. 2.05 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »