30.04.2017

 

О Б Я В А На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Димитровград обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Симеоновград, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017г . 147.93 KB
Заповеди на основание чл.3, ал.4 от устройствения правилник на Областна дирекция "Земеделие" и чл. 37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи(ППЗСПЗЗ) за земилищата в община Ивайловград. 10.59 MB
Заповеди на основание чл.3, ал.4 от устройствения правилник на Областна дирекция "Земеделие" и чл. 37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи(ППЗСПЗЗ) за земилищата в община Хасково. 7.23 MB
Заповеди на основание чл.3, ал.4 от устройствения правилник на Областна дирекция "Земеделие" и чл. 37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи(ППЗСПЗЗ) за земилищата в община Димитровград 5.69 MB
О Б Я В А На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Димитровград обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Димитровград, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017г . 143.35 KB
ЗАПОВЕД № 74 Хасково, 14.06.2016 год. На основание чл.47ж, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка със заповед № РД 46-268/ 17.03.2016 год. На Министъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ, бр.29 от 12.04.2016 год. Откривам процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Хасково, за стопанската 2016/ 2017 год. за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от пет стопански години, съгласно приложения списък с имоти от ДПФ, и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 493.54 KB
Oбява до заинтересованите лица и общественост с Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за язовир „Тракиец“, публична държавна собственост, включен в активите на МЗХ за изготвяне на работен проект - инвестиционно предложение „Язовир „Тракиец“ – работен проект за ремонтно възстановителни работи” с възложител МЗХ. 2.05 MB
Необходими документи за участие в първа тръжна сесия съгласно заповед 772 от 13.11.2015.г. за стопанската 2015/2016г. и списък с имоти. 667.69 KB
Заповед 772-13.11.2015г.на Директора на ОД"Земеделие"-Хасково във връзка с откриване на процедура за провеждане на търг/първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд/ДПФ/ в област Хасково, за стопанската 2015/2016 година, за срок от една стопанска година. 213.28 KB
На 05.10.2015г. от 10 часа в гр. Любимец, пл. ”3ти март”, зала “Любимец”, ще се проведе среща със земеделски стопани – животновъди от пограничните райони с представители на Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните във връзка с Национална обучителна кампания за болестите по животните и предприемане на превантивни мерки срещу тях 27.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »