26.03.2017

 

 1. Obqva72b, al.4 PPZSPZZ_14.03.2017
  .zip файл (47.32 KB)
  О Б Я В А- в изпълнение на чл. 72б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади през стопанската 2016/2017г. на основание чл.37ж, ал.4 и чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ
  3/14/2017 4:47:43 PM
  Сваляне
 2. obqva pasishta i traini
  .zip файл (479.99 KB)
  О Б Я В А на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37ж,ал.4 и 37в ал.1от ЗСПЗЗ, за създаване на масиви за ползване на пасища ,мери и ливади и трайни насаждения ,Общинска служба по земеделие Любимец обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Любимец, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017г.
  3/9/2017 4:21:03 PM
  Сваляне
 3. Grafik_03.2017_KTI
  .pdf файл (271.60 KB)
  График за провеждане на годишни технически прегледи на Земеделска и горска техника от ОД"Земеделие"-Хасково през месец март 2017.
  3/9/2017 9:02:22 AM
  Сваляне
 4. Zapovedi ot 34 do 44 ot 06.03.2017
  .pdf файл (3.47 MB)
  Заповеди с номера от 34 до 44 от 06.03.2017г. на основание чл.3 ал. 4 от Устройствения правилник на ОД"З"-Хасково, във връзка с чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  3/8/2017 12:42:07 PM
  Сваляне
 5. Zapovedi ot 45 do 53 ot 06.03.2017
  .pdf файл (2.86 MB)
  Заповеди с номера от 45 до 53 от 06.03.2017г. на основание чл.3 ал. 4 от Устройствения правилник на ОД"З"-Хасково, във връзка с чл.37ж, ал.4 и чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с § 4 от ПЗР на ЗИЗД на ЗСПЗЗ.
  3/8/2017 12:42:06 PM
  Сваляне
 6. Zapovedi ot 54 do 56 ot 06.03.2017
  .pdf файл (977.37 KB)
  Заповеди с номера 54,55 и 56 от 06.03.2017г. на основание чл.3 ал. 4 от Устройствения правилник на ОД"З"-Хасково, във връзка с чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  3/8/2017 12:42:06 PM
  Сваляне
 7. Разяснения-ДПП-2017__1.sflb
  .pdf файл (398.03 KB)
  Разяснения по кампания`2017 за подаване на заявления за директно подпомагане на площ.
  3/1/2017 5:02:31 PM
  Сваляне
 8. Zapoved РД-46-101
  .rar файл (2.29 MB)
  Заповед РД-46-101/28.02.2017Г. и приложение 1 в изпълнение на чл.37и, ал.2 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2016/17г. на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ.
  3/1/2017 4:59:19 PM
  Сваляне
 9. zapoved 30
  .pdf файл (232.15 KB)
  З А П О В Е Д № 30 Хасково, 20.02.2017 г. На основание чл.99, т.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.102, ал.2 от АПК и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод заявления с вх. №№ СБ-03-71/15.02.2017 год. и СБ-03-72/15.02.2017 год. на Общинска служба по земеделие - Ивайловград и писмо с изх. № РД-05-73/ 15.02.2017 год. на началника на ОС „Земеделие“ - Ивайловград.
  2/21/2017 5:01:45 PM
  Сваляне
 10. ODZ_OSZ_grafik_sre6ti140217
  .doc файл (51.50 KB)
  ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДИРЕКТНО ПОДПОМАГАНЕ НА ПЛОЩ ЗА КАМПАНИЯ 2017 г.
  2/17/2017 1:41:23 PM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »